Website Banner
Counter


                 
กฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
        
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ซึ่งได้มีการใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นมา แต่การกาหนดหลักเกณฑ์การเข้าเป็นอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมกาหนดตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 8 และ มาตรา 18 มิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การเข้าเป็นอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมจึงคงเป็นตามที่กาหนดไว้เดิม คือ อาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมติดตั้งมิเตอร์ตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,175 กิโลโวลต์แอมแปร์ ขึ้นไป โดยกาหนดการตามกฎหมายส่วนใหญ่จะยังคงเหมือนเดิม แต่จะมีการจัดการให้เป็นระบบยิ่งขึ้น เช่น ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน มีการกาหนดจานวนและคุณสมบัติตามขนาดของอาคารและโรงงาน ถ้ามีการติดตั้งมิเตอร์ 3,000 กิโลวัตต์ หรือหม้อแปลงตั้งแต่ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป จะต้องมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพิ่มอีก 1 คน ตามคุณสมบัติที่กาหนดในกฎกระทรวง การเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน เช่น การส่ง บพอ.1 หรือ บพร.1 ทุก 6 เดือน หรือการทาเป้าหมายและแผน ปัจจุบันจะอยู่ในรูปแบบของรายงานการจัดการพลังงาน และจัดทาเป็นรายงานส่งปีละครั้ง ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยต้องได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้ตรวจสอบพลังงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ก่อนนาส่งให้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
 
บทกาหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.. 2535
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.. 2550) มีรายละเอียดดังนี้
 
 เจ้าของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม
         1. แจ้งรายละเอียด หรือเหตุผลอันเป็นเท็จในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ... จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 53)
        2. ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการใช้พลังงานภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับคาสั่งจากอธิบดี พพ. ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท (มาตรา 54) ถ้าชี้แจงเป็นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
        3. ไม่ปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ. กาหนด เช่น การจัดการด้านพลังงาน หรือ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท (มาตรา 55)
        4. ขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าตรวจสอบโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ปรับไม่เกิน 5 พันบาท (มาตรา 59)
 
 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
        1.เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมีประสบการณ์การทางานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อยสามปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมอย่างน้อย
        2. เป็นผู้ได้รับปริญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังานตามการรับรองของของเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุม
         3. เป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีพพ. ให้ความเห็นชอบ
         4. เป็นผู้ที่สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีพพ. ให้ความเห็นชอบ
         5. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบตามเกณฑ์หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ ในการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมด้วย ดังนั้น หากผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ เช่น
        - บารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ
        - ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน
        - ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน
        - ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุม หรือเจ้าของอาคารควบคุมชี้แจงต่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้
พลังงานต่อ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายใน 30 วันนับแต่มีคาสั่ง
ก็ต้องได้รับโทษ ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท (มาตรา 55)
ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ทำหน้าที่ ตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมให้
เป็นไปตามกาหนดของพพ. หากรายงานผลการตรวจสอบและรับรองเป็นเท็จ หรือ ไม่ตรงความจริง
        - จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ
        - ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือ
        - ทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 56)
หมายเหตุ
        - ถ้าผู้รับใบอนุญาตถูกฟ้องต่อศาล อธิบดีมีอานาจสั่งพักใบอนุญาต (มาตรา 48/3)
        - ถ้าศาลพิพากษาถึงที่สุด อธิบดีเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 48/2)
 บุคคลที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน
        1. ผู้ผลิตน้ามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจาหน่าย เพื่อใช้ในราชอาณาจักร
        2. ผู้นาเข้าน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
        3. ผู้ซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าซ จากผู้รับสัมปทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม ซึ่งเป็นผู้ผลิตได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติ
ผู้มีหน้าที่ดังกล่าว
        - ไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือ
        - ส่งเงินเข้ากองทุนแต่ส่งไม่ครบตามที่กฎหมายกาหนด
บทลงโทษ
        - จาคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี หรือ
        - ปรับตั้งแต่ 1 แสนบาทถึง 10 ล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 58)
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
         เจ้าของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมจะต้องดาเนินการตามกฎกระทรวง ในเรื่องการจัดการพลังงาน โดยมีกาหนดระยะเวลาให้ดาเนินการ 3 ปี หากฝ่าฝืน ไม่ดาเนินการตามกฎกระทรวงในเรื่องการจัดการพลังงาน จะต้องชาระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า (มาตรา 42)
        กรณีเป็นโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมอยู่ก่อน/ในวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับแล้ว จะต้องดาเนินการจัดการพลังงาน ภายใน 3 ปีนับแต่กฎกระทรวงมีผลบังคับ
        กรณีเป็นโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม ภายหลังวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับ จะต้องดาเนินการจัดการพลังงานภายใน 3 ปีนับแต่วันที่เข้าเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ต้องชาระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ตามที่คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกาหนด
*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dede.go.th
 
 
 
           
Current Pageid = 5